Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii, aby działać zgodnie z oczekiwaniami (np. utrzymywać połączenie).

Informacje prawne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


§1.
Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu misjapomoc.pmm.org.pl. Serwis umożliwia tworzenie zbiórek i wspieranie finansowe wskazanego przez Usługodawcę celu, tj. na rzecz wsparcia działań statutowych.

 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie, ul. Batorego 2/30, 31-135 Kraków, NIP: 676 21 66 245, KRS: 0000162022, nr tel. +48 575 222 705, adres e-mail: sekretariat@pmm.org.pl.

 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.

 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line pod adresem www.misjapomoc.pmm.org.pl/pl_PL/.;

  2. Usługodawca – Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie, ul. Batorego 2/30, 31-135 Kraków, NIP: 676 21 66 245, KRS: 0000162022, nr tel. +48 575 222 705, adres e-mail: sekretariat@pmm.org.pl

  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.pmm.org.pl oraz wszelkie jej podstrony oraz subdomeny;

  4. Użytkownik - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

  5. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;

  6. Zbiórka Główna - podstrona Platformy, za pomocą której Usługodawca definiuje cele związane z jego działalnością statutową oraz umożliwia dokonywanie wpłat na ww. cele;

  7. Zbiórka - podstrona Platformy tworzona przez Użytkownika, która umożliwia dokonywanie wpłat na cele określone w wybranej przez Użytkownika Zbiórce Głównej;

  8. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;

  9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundraising@pmm.org.pl


§2.
Usługi świadczone poprzez Platformę


 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Platformy.

 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.

 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

  1. rejestracja Konta Użytkownika;

  2. przeglądanie i wyszukiwanie Zbiórek Głównych;

  3. tworzenie Zbiórek w ramach Zbiórek Głównych;

  4. dokonywanie przelewów za pomocą zewnętrznego operatora płatności na rzecz Zbiórek Głównych lub Zbiórek.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usług określonych w ust. 3 a i c powyżej, następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z Platformy. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w ust. 3 a i c powyżej rozpoczyna się z momentem aktywacji Konta Użytkownika.


§3.
Rejestracja w Platformie


 1. Użytkownicy dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.

 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy. 

 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji lub podczas zakładania pierwszej Zbiórki.

 4. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta Użytkownika i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.

 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.

 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w późniejszym toku korzystania z Konta Użytkownika. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.


§4.
Ogólne zasady korzystania z Platformy


 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

  2. posiadać urządzenie odbierające wiadomości SMS;

  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji);

  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;

  5. posiadać włączoną obsługę javascript.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;

  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,

  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie treści zamieszczonych przez niego na Platformie przez innych użytkowników internetu.

 8. Konto Użytkownika, który zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

 9. Usługodawca ma prawo do usunięcia treści naruszających prawo lub zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, umieszczonych na Platformie przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje również prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania dostępu do przedmiotowych treści. 

§5.
Zasady dotyczące Zbiórek Głównych
i tworzenia Zbiórek


 1. Usługodawca jest podmiotem wyłącznie udostępniającym Użytkownikom przestrzeń w sieci Internet oraz narzędzia, które umożliwią Użytkownikom korzystanie z Usług. 

 2. Usługodawca jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do wyboru celów Zbiórek Głównych, które są zgodne z celami określonymi w działalności statutowej Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do zmiany celów lub czasu trwania Zbiórki Głównej w każdym czasie.

 3. By dokonać skutecznego stworzenia Zbiórki, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktywnego Konta Użytkownika oraz wypełnienia procedury określonej w Platformie.

 4. Użytkownik ma możliwość stworzenia Zbiórki wyłącznie w ramach celów określonych w jednej ze Zbiórek Głównych.

 5. Z tytułu korzystania z Platformy oraz tworzenia i promowania Zbiórek Użytkownikowi nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie. Całość wpłat uzyskanych przez Usługodawcę w ramach Zbiórek oraz Zbiórek Głównych jest gromadzona na rachunkach bankowych Usługodawcy i służy realizacji celów statutowych. 

 6. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w opisie Zbiórki oświadcza, że:

 • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;

 • Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;

 • Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.

 • Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ustępie poprzedzającym na każde żądanie Usługodawcy.

 • Użytkownik, zamieszczając w Platformie treści objęte prawami własności intelektualnej, udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do korzystania z treści zamieszczonych przez Użytkownika z prawem do udzielania sublicencji podmiotom trzecim. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w dowolny sposób i dowolnych nośnikach, zwielokrotnianie dowolną techniką, dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, udostępnianie w wybranym miejscu i czasie. Użytkownik zezwala Usługodawcy na tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym zezwala Usługodawcy w szczególności na tłumaczenie zamieszczanych treści i łączenie ich z innymi treściami na Portalu. Udzielona licencja nie pozbawia Użytkownika żadnych praw do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia treści z Platformy bądź z chwilą usunięcia konta. 

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 • Usługodawca ma prawo do usunięcia treści naruszających prawo lub zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, umieszczonych na Platformie przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje również prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania dostępu do przedmiotowych treści.  • §6.
  Zasady dokonywania darowizn


  • Wpłaty dokonywane przez Użytkowników na rzecz celów określonych w Zbiórkach Głównych stanowią darowizny celowe na rzecz wsparcia działań statutowych Usługodawcy, które określone są w celach Zbiórek Głównych.

  • Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Usługodawcy jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.

  • Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

   • Przelewu elektronicznego;

   • Karty płatniczej;

  • Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399 oraz spółka PayPal Polska Sp. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP 525-24-06-419, REGON 141108225, KRS 0000289372. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania oraz https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL.


  §7.
  Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy


  1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • działania podejmowane przez Użytkowników;

  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;

  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy, a dostarczonych przez innego Użytkownika;

  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;

  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

 • W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

 • Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

 • Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

 • Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


 • §8.
  Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy


  1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: fundraising@pmm.org.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

  2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

  3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.

  4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.


  §. 9

  Usuwanie kont Użytkowników i Zbiórek


  1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika oraz Zbiórki w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać stosowną wiadomość na fundraising@pmm.org.pl

  2. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia odpowiedniego żądania.

  3. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.


  §10. 

  Zmiany Regulaminu


  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji Usługi, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 

  2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.

  3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto wysyłając pod adres fundraising@pmm.org.pl prośbę o usunięcie konta.

  4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.


  §11.
  Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów


  1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem czynności prawnych w Platformie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

   1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

   2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

   3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

  2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §12.
  Postanowienia końcowe


  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

  3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2022 roku.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: fundraising@pmm.org.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

  Data zawarcia umowy:

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

  Adres konsumenta(-ów)*:

  Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

  Data:

  *niepotrzebne skreślić


  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  § 1 Postanowienia ogólne

   

  1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu internetowego Polskiej Misji Medycznej, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

  2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

   

  § 2. Definicje

   

  Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

  1. Administrator – Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie, ul. Batorego 2/30, 31-135 Kraków, nr tel. +48 575 222 705, adres e-mail: sekretariat@pmm.org.pl;

  2. Serwis – strona internetowa pod adresem www.misjapomoc.pmm.org.pl oraz wszelkie jej podstrony;

  3. Strony – Administrator i Użytkownik;

  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

   

  § 3. Ochrona danych osobowych

   

  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.

  3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

   

  §4. Uprawnienia Użytkownika

   

  1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

  2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

  5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

   

  §5. Techniczna ochrona danych

   

  1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

  2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

  3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

  4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

   

  §6. Polityka cookies

   

  1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

   1. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;

   2. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;

   3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

   4. „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

   5. „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

   6. “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.

  4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

  5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

   

  §7. Logi

   

  1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

   1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

   2. czas nadejścia zapytania,

   3. czas wysłania odpowiedzi,

   4. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

   7. informacje o przeglądarce użytkownika.

  2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

  3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

   

    

  §8. Kontakt

   

  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

  2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

  3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundraising@pmm.org.pl.